Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki i jak się na niego przygotować?

Co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki

Jeśli w odpowiednim czasie i z dobrym nastawieniem zaczniemy przygotowania do egzaminów, dobry wynik będzie wyłącznie formalnością. Jak się przygotować i co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat egzaminu i praktyczne wskazówki, które ułatwią okres powtórkowy!

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty?

Zanim szczegółowo przedstawimy, co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki, warto zapoznać się z samym jego przebiegiem. Jedną z trzech części egzaminu ósmoklasisty jest egzamin z matematyki, który trwa 100 minut. Podejście do każdego z nich jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie jest natomiast wymagany minimalny próg zaliczenia. Część matematyczna składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Łącznie można zdobyć 25 punktów, a 1 punkt to 4%.

Co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki – podstawowe umiejętności ucznia

Każdego roku arkusz egzaminacyjny z matematyki zawiera około 20-25 zadań ułożonych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Co roku na egzaminie ósmoklasisty znajdują się takie zagadnienia, jak:

 • zadania tekstowe dotyczące geometrii – w tym obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości, a także procentów i ułamków,
 • zadania zamknięte – m.in. wartości wyrażeń ułamkowych, wartości pierwiastków, odczytywanie danych z osi,
 • zadania wyboru wymagające obliczeń lub uzasadnienia – np. „Oceń prawdziwość podanych zdań…”, „Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny…”, lub „Podaj wszystkie możliwości i zapisz rozwiązanie…”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, od uczniów wymaga się umiejętności z zakresu sprawności rachunkowej, wykorzystywania i tworzenia informacji, wykorzystywania i interpretowania reprezentacji oraz rozumowania i argumentacji.

Sprawność rachunkowa

 • Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 • Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

Wykorzystanie i tworzenie informacji

 • Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 • Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 • Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

 • Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 • Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

Rozumowanie i argumentacja

 • Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 • Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 • Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.
Jak przygotować się na egzamin ósmoklasisty

Co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki – szczegółowe wymagania w skrócie

 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym – uczeń zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe.
 • Działania na liczbach naturalnych – uczeń rozpoznaje liczby podzielne przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100.
 • Liczby całkowite – uczeń interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej.
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne – uczeń zapisuje ułamki dziesiętne skończone w postaci ułamków zwykłych lub w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego.
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych – uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne.
 • Obliczenia praktyczne – uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: milimetr, centymetr, decymetr, metr, kilometr.
 • Potęgi o podstawach wymiernych – uczeń zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi o wykładniku całkowitym dodatnim.
 • Pierwiastki – uczeń oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych.
 • Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi – uczeń zapisuje wyniki podanych działań w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych.
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich – uczeń dodaje, odejmuje, mnoży sumy algebraiczne;
 • Obliczenia procentowe – uczeń przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości.
 • Równania z jedną niewiadomą – uczeń rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
 • Proporcjonalność prosta – uczeń wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej.
 • Proste i odcinki – uczeń rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prostą, półprostą, odcinek.
 • Kąty – uczeń wskazuje w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek.
 • Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie – uczeń wykonuje proste obliczenia geometryczne, wykorzystując sumę kątów wewnętrznych trójkąta i własności trójkątów równoramiennych.
 • Wielokąty – uczeń zna pojęcie wielokąta foremnego, rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne.
 • Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie – uczeń znajduje współrzędne danych punktów kratowych w układzie współrzędnych na płaszczyźnie.
 • Geometria przestrzenna – uczeń rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych, ostrosłupów, stożków itp.
 • Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa – uczeń przeprowadza proste doświadczenia losowe.
 • Odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej – uczeń oblicza średnią arytmetyczną kilku liczb.
 • Zadania tekstowe – uczeń weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania, a do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje zdobytą wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Jak przygotować się na egzamin ósmoklasisty – zagadnienia, które warto powtórzyć

W trakcie przygotowań warto skupić się nie tylko na zagadnieniach najtrudniejszych, ale również tych z pozoru oczywistych i prostych. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty powinno zatem obejmować takie zagadnienia jak:

 • średnią arytmetyczną – wielu uczniów ma kłopoty przy tym zadaniu, jednak zupełnie niepotrzebnie (najczęściej jest to łatwe zadanie za 1 punkt, do którego wystarczy przypomnienie podstawowych zasad obliczania),
 • procenty – są „pewniakiem” na egzaminie ósmoklasisty,
 • pierwiastki – w stresie egzaminacyjnym można zapomnieć o podstawowych zasadach dotyczących działań na pierwiastkach, dlatego warto je sobie przypomnieć tuż przed egzaminem,
 • potęgi – sytuacja wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku pierwiastków,
 • wyliczanie kątów – zagadnienie sprawiające problem wielu ósmoklasistom, jednak kąty i geometria pojawiają się co roku zarówno w zadaniach otwartych, jak i zamkniętych,
 • układ współrzędnych – tutaj warto skupić się na własnościach osi X i Y,
 • tabliczka mnożenia.

10 kroków, które pomogą przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

 1. Systematyczna praca – dzięki systematyczności będziemy mieć poczucie kontroli nad postępami, a nawał materiału nie odbierze chęci do nauki.
 2. Rozwiązywanie dużej ilości zadań – zarówno przykładowe zadania, jak i arkusze i przykładowe testy do egzaminu ósmoklasisty są podstawowymi materiałami, które pomogą wzmocnić umiejętności i poszerzyć potrzebną wiedzę.
 3. Spis wzorów matematycznych, które najczęściej wypadają z głowy – w stresie można zapomnieć wzorów czy podstawowych działań, a umiejętność samodzielnego wyprowadzania jest wręcz niezbędna, dlatego warto stworzyć fiszki ze wzorami i stale powtarzać.
 4. Spis jednostek i miar – tak samo, jak w przypadku wzorów, warto zrobić różne karty, plansze czy ściągawki z najważniejszymi jednostkami i miarami.
 5. Szukanie wskazówek, odpowiedzi i zadań w internecie – podczas przygotowań do egzaminu, warto przejrzeć oficjalną stronę CKE lub strony poświęcone temu egzaminowi na Facebooku i innych mediach społecznościowych, gdzie podawane są przykładowe zadania, informacje i wskazówki.
 6. Zaczynanie od zadań, które są najłatwiejsze – przygotowania warto zacząć od łatwiejszych zadań, z każdym tygodniem sięgając po coraz bardziej wymagający materiał. W ten sposób łatwiej wejdziemy w tryb systematycznej pracy, a najtrudniejsze zagadnienia powtórzymy tuż przed egzaminem.
 7. Korzystanie z pomocy w przygotowaniu – najbardziej pomocnym rozwiązaniem przed egzaminem z matematyki będzie solidny kurs przygotowujący ósmoklasistów, gdzie świetni nauczyciele z pasją i spokojem wskażą braki oraz pomogą je uzupełnić.
 8. Modyfikowanie zadań i samodzielne rozwiązywanie – przykładowe zadania na egzamin ósmoklasisty z matematyki są powtarzalne, dlatego powtórki najlepiej opierać na zadaniach z ubiegłych lat, jedynie podmieniając dane.
 9. Nastaw się pozytywnie – bez odpowiedniego nastawienia osoby przygotowujące się do egzaminu nie będą efektywnie przyswajać wiedzy, co odbije się na końcowym wyniku.
 10. Czas jest kluczowy – im wcześniej uczeń rozpocznie przygotowania, tym lepiej. Ważne, aby zacząć powtórki przynajmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki – dodatkowe przygotowania

Matematyka to jeden z trudniejszych przedmiotów w szkole, a sam egzamin sprawdza umiejętności ucznia z całego zakresu materiału, jakie nabył w szkole podstawowej. Najlepsza nauka do egzaminu ósmoklasisty z matematyki to skorzystanie z pomocy profesjonalnego korepetytora. Jest on w stanie zwrócić szczególną uwagę na braki w nauce, a także pomóc uczniowi lepiej zrozumieć trudne zagadnienia.

Zachęcamy do skorzystania z naszych kursów przeznaczonych dla ósmoklasistów. W naszej ofercie dostępne są m.in. zajęcia stacjonarne oraz kursy e–learningowe, które w ciekawy i łatwy sposób pomogą przygotować uczniów do egzaminu z matematyki.

FAQ:

1. Co trzeba wiedzieć na egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki pojawiają się takie zagadnienia, jak: geometria, procenty i ułamki, wartości wyrażeń ułamkowych, wartości pierwiastków oraz odczytywanie danych z osi.

2. Jak wyglądają zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty z matematyki?

Egzaminator sprawdza nie tylko wynik, ale także obliczenia, jakich dokonamy w wyznaczonym miejscu. W zależności od trudności zadania oraz ilości niezbędnych obliczeń, za jego rozwiązanie można otrzymać 2, 3 lub 4 punkty.

3. Jak wyglądają zadania zamknięte z matematyki na egzaminie ósmoklasisty?

Pierwsza część arkusza egzaminacyjnego składa się z 15 pytań zamkniętych. Do każdego z nich przyporządkowane są cztery odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest poprawna.